Letos mineva pet desetletij od ustanovitve Radiokluba Mozirje. Petdeset let ni kratka doba, še posebej za društvo, ki je s svojo organiziranostjo, humanostjo in solidarnostjo vedno v stiku z novimi tehnologijami, skrbi za tehnično izobraževanje, deluje v javno dobro in še bi lahko naštevali. Radioklub ima za sabo lep pečat, ki so ga članice in člani s svojim požrtvovalnim delom gradili in ohranjali skozi zgodovino in govori o tem, da je klub ena izmed pomembnejših in prizadevnejših organizacij tako v Zgornji Savinjski dolini kot tudi drugje. V
preteklih letih smo bili aktivni praktično na vseh področjih radioamaterstva, na KV in UKV zvezah, ARG tekmovanjih, imeli smo lastno amatersko televizijo in imamo izdelanih veliko samogradenj, s katerimi dokazujemo pomembnost konstruktorske dejavnosti. Prelom stoletja je s sabo prinesel nove napredke v komunikacijah, ki so ljudem močno spremenili način komunikacije, radioamaterstvo pa je še vedno ostalo pomemben dejavnik, ki v zadnjih letih ponovno pridobiva vzpon v svetovnem merilu. Pretekle naravne in druge nesreče so nas zopet opozorile, kako pomembna je ta dejavnost. Organiziranost radioamaterstva je ključnega pomena v izrednih razmerah in pomemben steber najnovejšim sodobnim komunikacijskim sistemom. Kljub ogromnemu tehničnemu napredku radioamaterstvo ohranja svoje poslanstvo in namen. V klubu smo izredno ponosni na tekmovalne rezultate, ki jih dosegajo naše članice in člani na UKV in KV področju, v zadnjih letih pa tudi kot ekipa na KV tekmovanjih dosegamo zavidljive rezultate v lokalnem in svetovnem merilu. V zadnjem desetletju so se pojavile tudi nove discipline, kot npr. SOTA (vzpostavljanje zvez z vrhov), digitalni načini komunikacij, ki so v klubu zelo priljubljeni. Klub bogatijo sedaj že tradicionalna letna srečanja članov, gostov in so prisrčni dogodki pri vzdrževanju stikov med domačimi in tujimi radioamaterji. V prihodnosti si želimo, da v klubu obdržimo takšne vrednote kot sedaj in da sledimo novitetam na radioamaterskem področju. Jubilej je priložnost, da se ozremo skozi dogodke preteklega stoletja in si zadamo nove cilje.

Zahvaliti se želim vsem, ki ste nam pomagali zbirati gradivo za Bilten, ki smo ga ob tej priložnosti izdali, vsem članom in vsem donatorjem, ki ste nas finančno oz. na kakršen koli drug način podprli pri izvedbi dogodkov v jubilejnem letu 2018.

Ta članek bom zaključil z besedami: »Društvo nisem jaz ali ti, ampak društvo smo mi vsi … Torej en sam ne more nič, če ni pomoči in sodelovanja ostalih.«

Predsednik Radiokluba Mozirje S51DSW
Uroš Krajner